+31 6 21 66 11 80 info@fdtasts.org

About FDTASTS

NAMENS PANKA V

FDTASTS

About us

INHEEMSEN

Een korte uitleg wat in Juridische term uit het document ” VN-verklaring over de rechten en omschrijving van inheemse volken” Inheems Internationaal betekent:

Inheemse volken hebben geleden onder historisch onrecht als gevolg van, onder andere, hun kolonisatie en onteigening van hun land, gebieden en middelen,

waardoor ze zijn belemmerd in de uitoefening van met name het recht op ontwikkeling overeenkomstig hun eigen behoeften en interesses. Dat is niet enkelt wat de Indianen is overkomen, maar ook de The TransAtlantic SlaveTrade Survivors And Those Who Did”nt Make From Africa To The Caraiben, The Amerika’s and Indigenous Indians and Blacks from the Amerika .

 Wij zijn Inheemsen.

Stichting: Foundation Descendants Of The TransAtlantic SlaveTrade Survivors (FDTASTS) is in het leven geroepen om op te komen voor de rechten van de Inheemse volken.

Stichting FDTASTS betuigd namens zijn leden de Inheemse Decendants Of The TransAtlantic SlaveTrade, van Suriname (dus geen tribale volken die benaming is fout), ”onze dankbaarheid en Respect” aan u de Inheemse ook wel genaamd Indianen de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Suriname namelijk:

  • De Kalinya’s (Caraïben)
  • De Lokono’s (Arowakken) wonend aan de kuststrook van Suriname
  • De Akoerio
  • De Trio
  • De Wayana wonend in het binnenland van Suriname

Stichting FDTASTS Inheemse nazaten van tot slaaf gemaakten van Suriname zijn u en uw Inheemse Inghi voorouders van Suriname dankbaar voor de acceptatie van onze voorouders op uw grondgebied / land Suriname…

Gesteunt door vorige en deze regering vinden er decennia’s lang illegale activiteiten plaats in de eeuwen oude leefgebieden van de Inheemse bevolking van Suriname en mogelijk ook in de landen als Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Eustatius en Saba.

Stichting FDTASTS bevestigt dat inheemse volken gelijk zijn aan alle andere volken, onder erkenning van het recht van alle volken om zich als onderscheidend te beschouwen, en als zodanig gerespecteerd te worden.

Stichting FDTASTS bevestigt verder dat alle doctrines, politiek en gebruiken die zijn gebaseerd op de superioriteit van volken of individuen of deze propageren, op basis van nationale afkomst, raciale, godsdienstige, etnische of culturele verschillen, racistisch, wetenschappelijk onjuist, van rechtswege nietig, moreel verwerpelijk en sociaal onrechtvaardig zijn,

 Stichting FDTASTS bevestigt nogmaals dat inheemse volken hun rechten moeten kunnen uitoefenen zonder enige vorm van discriminatie

Stichting FDTASTS Is bezorgd dat inheemse volken hebben geleden onder historisch onrecht als gevolg van, onder andere, hun kolonisatie, onteigening van hun land, gebieden, middelen, de genocide op de Inheemse Decendants Of The TransAtlantic SlaveTrade hun identiteit uitgevoerd door de colonisator Nederland, haar instituten, De Christelijk Catholic Church, Nederlandse Gemeentes, Slavenhouders etc. toen tijdens de Trans-Atlantische Slavernij en heden, waardoor de inheemsen zijn belemmerd in de uitoefening van met name het recht op ontwikkeling overeenkomstig onze eigen behoeften en interesses.

Stichting FDTASTS erkent de dringende noodzaak om de aangeboren rechten van inheemse volken die zijn ontleend aan onze politieke, economische en sociale structuur en aan onze cultuur, spirituele tradities, geschiedenis en filosofieën, met name onze recht op eigen landen, gebieden en middelen, te respecteren en te bevorderen,

Stichting FDTASTS eist van u Rijksoverheid Nederland en regering Republiek Surinamer de dringend noodzaak om de rechten van inheemse volken die zijn bekrachtigd in verdragen, akkoorden en andere constructieve afspraken met Staten te respecteren en bevorderen,

Stichting FDTASTS verwelkomt het feit dat inheemse volken zich verenigen voor politieke, economische, sociale en culturele verbeteringen en om een einde te maken aan alle vormen van discriminatie en onderdrukking ongeacht waar dit plaatsvindt,

Stichting FDTASTS benadrukt de Internationale Verdragen onder Staten dat zij, (waaronder Suriname) hun bijdrage leveren van demilitarisatie van de landen en gebieden van inheemse volken om vrede te bewerkstelligen, economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling, een goede verstandhouding en vriendschappelijke betrekkingen tussen naties en volken over de hele wereld te bevorderen.

SoSo Lobi

GRAN TANGI

“(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors”, zijn nazaten van de vrijgekomen tot slaaf gemaakten, van het Caraibisch gebied / landen als:

Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Een creatief en besloten team in de Benelux, Suriname etc., dat gaat voor een “Rechtvaardig Individuele Reparations Cash Payment” per nazaat van “Baby tot aan OvergrootOuders”, een claim die wij bij de Voormalig Colonisator Rijksoverheid Nederland zullen indienen Reparations Cash Payments per descendant €.2,500,000,--

Became a FDTASTS member

RUIMTE VOOR ZWARTE NATIES

Voor De Zwarte Naties alle landen in het Amerikaans, Caraibisch, Afrikaans en Europees gebied bieden indien dat nu of straks nodig is hier de mogelijkheid om tot een mandaat te komen om u in te schrijven als lid bij www.fdtasts.org

The Hostage Capital:

De Colonisator “RijksOverheid Nederland en haar Instituten” die tijdens de Trans-Atlantische Slavernij (Slavernijverleden Caraïbisch Gebied) bijna 300 jaar lang zich schuldig heeft gemaakt aan “Een Misdaad Tegen De Menselijkheid Jegens Onze Voorouders, hun (>< RijksOverheid Nederland) rijkdom vergaart hebben over de ruggen van onze voorouders, zullen “Het Gegijzeld Kapitaal, Smartengeld” (>< Op Crimineel verkregen kapitaal, smartengeld etc. dat door De Staat Der Nederlanden Legaal is verklaard en tot op heden zo staat geregistreerd) etc., dat in het “Nederlands Financieelsysteem circuleert ” vrij moeten geven aan de erfgenamen, namelijk de nazaten van de vrijgekomen tot slaaf gemaakten van Suriname, de Inheemsen, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Bonaire, Saba en Aruba.

We zijn nu 30 jaar bezig voor gerechtigheid en RijksOverheid Nederland, Het Nederlands Koningshuis wilt ons Nazaten nog maals 30 jaar aan het lijntje houden voor er sprake is van Reparations Cash Payments per nazaat van de tot slaaf gemaakten van Suriname, de Inheemsen, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Bonaire, Saba.

STICHTING FDTASTS EISEN VAN U RIJKSOVERHEID NEDERLAND, HET NEDERLANDS KONINGSHUIS, CHRISTELIJKE KERKEN, NEDERLANDSE GEMEENTES, DNB, UW INSTITUTEN, ETC.:

STOP DE MEER DAN 300 JAAR LANGE GIJZELING VAN ONS GEERFT FAMILIESKAPITAAL EN GEEF DEZE ONMIDDELLIJK VRIJ AAN DE NAZATEN VAN TOT SLAAF GEMAAKTEN VAN SURINAME, DE INHEEMSE INDIANEN, SINT MAARTEN, CURACAO, SINT EUSTATIUS, BONAIRE, SABA.

Het Gegijzeld Kapitaal van de vrijgekomen tot slaaf gemaakten wat doet Rijksoverheid Nederland hiermee:

Dit gegijzeld kapitaal zit in alle Nederlandse Financieringen zoals:
• Hypotheken
• Subsidies
• Ontwikkelingshulp
• Leningen
• Financieringen van bedrijven
• Fondsen zoals Mondriaan en Cultuur fonds (kerken en Nederlandse gemeentes)
• Etc.

Stichting FDTASTS Claim op het Gegijzeld Kapitaal:

“Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” zal als collectief via advocaten die gespecialiseerd zijn in Reparations Cash Payments een claim van €.2.500.000,– per nazaat van Baby tot aan Overgroot Ouders indienen bij Het Nederlands Koningshuis, RijksOverheid Nederland en haar Instituten die betrokken waren tijdens de Trans Atlantic Slave Trade W.I.C.

Politieke Partijen / Regeringen, Stichtingen, de nazaten van V.O.C. Contractarbeiders deze laatste hebben een eigen geschiedenis los van de Trans Atlantic Slave Trade of Africans to the America’s gebied Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Politieke partijen mogen geen beslissingen nemen voor Stichting FDTASTS leden, dan eerst overleg te plegen en alle afspraken tot akkoord, zwart op wit te bevestigen en namens Stichting FDTASTS specialisten te laten ondertekenen.

De V.O.C. nazaten kunnen zich niet aansluiten bij “(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” dit om de nodige historische verwarring die er nu heerst uit te sluiten:

“Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” ( van Jacob)  varen op “Het Compas van Marcus Mosiah Garvey” het welzijn van het onderdrukte Zwarte Negroide volk >< Negro >< Yahia Ben Rabbi (c.1150 – 1222) >< Yahia the Negro ><  He was reputed to be a direct descendant of the Hebrew exilarchs of ancient Babylonia (Iraq) that claimed direct descent from the Biblical King David. De nazaten van de voorgenoemden zijn 30 jaar geleden begonnen met het onderzoek Nederland en Suriname Slavernijverleden. Wij (Ninsee, Mevrouw Barryl Biekman en hun Surinaamse volgers) werden toen nagekeken.

U zult merken dat dit jaar pas gesproken zal worden over het onderdrukte Zwarte Negroide volk >< Negro >< Yahia Ben Rabbi (c.1150 – 1222) >< Yahia the Negro uw werkelijke voorouders hun route, dus hun werkelijke geschiedenis.

Sinds het de laatste jaren duidelijk werd dat wij nazaten in Nerderland, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, het geluid vanuit de USA FBA (de voorlopers op Reparations) en Caraïben vooruitgang boeken, werd dit opgepakt door de U.N.

Hier uit is op 31 augustus 2001 het document DDPA (De DDPA dat de filosofie is van Marcus Mosiah Garvey met zijn UNIA >< Universial Negro Improvement Assosiation en zijn ACL >< Afrikan Communities League) tot stand gekomen. Het DDPA document van 31 augustus 2001 !!! is niets anders dan een verkapte filosofie van UNIA van Marcus Mosiah Garvey met zijn ACL >< Afrikan Communities League, waar de Voormalige Kolonisatoren veroordeeld zijn voor “Een Misdaad Tegen De Menselijkheid”.

Boodschap aan Politieke Partijen / Regeringen zoals Rijksoverheid Nederland en dat van Regering Santhoki VHP, Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk ABOP, Politiek Suriname etc.:

SURINAME

Wij Surinaamse leden van “(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” zijn een natie binnen een natie van republiek Suriname en de Benelux die zelf onderhandelingen zullen voeren met RijksOverheid Nederland en haar instituten omtrent onze Individuele Reparation Claim van €.2.500.000,– per nazaat (van Baby tot aan Overgrootouders). Wij laten ons niet vertegewoordigen door u regering van Republiek Suriname of welke politieke partij, organisatie in de Benelux (het Westen) dus binnen en buiten Suriname dan ook…

U heeft dus niet de toestemming / bevoegdheid van “(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” onderhandelingen te voeren of beslissingen te nemen over ons familieskapitaal dat door RijksOverheid Nederland, Het Koningshuis van Willem-Alexander, de Nederlandse gemeentes, Christelijke kerken etc. (die betrokken waren in de “The TransAtlantic SlaveTrade Caraiben, Suriname”) gegijzeld wordt gehouden en uitbetaald dient te worden individueel aan ons leden.

Stichting FDTASTS hanteerd het Handvest van de Verenigde Naties, het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en de Weense Verklaring en Actieprogramma het fundamentele belang bevestigen van het recht op zelfbeschikking van alle volken, op grond waarvan ze vrijelijk hun politieke status kunnen bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling kunnen nastreven..

Stichting FDTASTS Inheemse volken hebben het recht op zelfbeschikking. Op grond van dat recht kunnen ze vrijelijk hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven.

Stichting FDTASTS Inheemse volken hebben het recht hun aparte politieke, juridische, economische, sociale en culturele instellingen in stand te houden en te versterken, met behoud van hun rechten op volledige deelname, indien ze hiervoor kiezen, aan het politieke, economische, sociale en culturele leven van de Staat.

Stichting FDTASTS inheemse volken en individuen hebben het recht niet te worden onderworpen aan gedwongen assimilatie of vernietiging van hun cultuur.

Stichting FDTASTS eist dat staten als Nederland en Republiek Suriname effectieve mechanismen zullen bieden ter voorkoming van en als genoegdoening voor:

(a) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun integriteit als aparte volken of hun culturele waarden of etnische identiteiten worden ontnomen;

(b) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun landen, gebieden of middelen worden onteigend (hier zijn speciaal verdragen voor de Inheemsen tot stand gekomen);

(c) Enige vorm van gedwongen volksverhuizing die tot doel of als gevolg heeft hun rechten te schenden of ondermijnen;

(d) Enige vorm van gedwongen assimilatie of integratie;

(e) Enige vorm van propaganda die is ontwikkeld om aan te zetten tot tegen hen gerichte rassen- of etnische discriminatie.

Stichting FDTASTS Inheemse volken mogen niet met geweld verwijderd worden uit hun landen of gebieden. Geen verplaatsing zal plaatsvinden zonder de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de betrokken inheemse volken en alleen nadat een rechtvaardige en eerlijke vergoeding is overeengekomen en, indien mogelijk, de

mogelijkheid tot terugkeer wordt geboden. De Inheemsen zullen nooit tekenen voor Finale kwijting / het opgeven van hun eeuwen oude leefgebieden.

Stichting FDTASTS eist dat Staten effectieve maatregelen zullen nemen om dit recht te beschermen en om ervoor te zorgen dat inheemse volken in politieke, juridische en bestuurlijke procedures het behandelde begrijpen en begrepen worden. De Inheemsen zullen nooit tekenen voor Finale kwijting / het opgeven van hun eeuwen oude leefgebieden.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht hun eigen onderwijssystemen en ‑instellingen op te zetten en te besturen, waar onderwijs in hun eigen taal wordt geboden, op een wijze die aansluit op hun culturele onderwijs- en leermethodes.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op de waardigheid en diversiteit van hun cultuur, tradities, geschiedenis en idealen, die op gepaste wijze zullen worden weerspiegeld in onderwijs en voorlichting.

Stichting FDTASTS eist dat staten als Nederland en Republiek Suriname effectieve maatregelen zullen nemen, in overleg en samenwerking met de betrokken inheemse volken / Stichting FDTASTS, om vooroordelen, discriminatie te bestrijden, tolerantie, begrip, een goede verstandhouding tussen inheemse volken en alle andere segmenten van de maatschappij te bevorderen.  

Stichting FDTASTS Inheemse volken hebben het recht hun eigen media in hun eigen taal op te zetten en hebben recht op toegang tot alle vormen van niet-inheemse media zonder discriminatie (dus geen JaKnikkers).

Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname effectieve maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat staatsmedia een getrouw beeld geven van de inheemse culturele diversiteit. Staten zouden private media moeten aanmoedigen om een vertrouwd beeld te geven van de inheemse culturele diversiteit, onverminderd het recht op vrijheid van meningsuiting.

Stichting FDTASTS inheemse volken / leden hebben het recht deel te nemen aan de besluitvorming in aangelegenheden die hun rechten zouden aantasten, via vertegenwoordigers / Stichting FDTASTS door henzelf gekozen overeenkomstig hun eigen procedures, en het recht om hun eigen inheemse besluitvormingsinstituten in stand te houden en te ontwikkelen.

Stichting FDTASTS eisen van staten als Nederland en Republiek Suriname overleg en te goeder trouw te zullen samenwerken met de betrokken inheemse volken via hun eigen vertegenwoordigingsinstituten (zoals Stichting FDTASTS) teneinde hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te krijgen voordat wetgevende of bestuurlijke maatregelen die van invloed zijn op hen worden aangenomen of uitgevoerd.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht hun politieke, economische en sociale systemen en instituten in stand te houden en te ontwikkelen, verzekerd te zijn van het genot van hun eigen bestaans- en ontwikkelingsmiddelen, en vrijelijk deel te nemen aan al hun traditionele en andere economische activiteiten.  

Stichting FDTASTS inheemse volken aan wie de bestaans- en ontwikkelingsmiddelen, zoals bezittingen, onroerendgoed, leefomgeving, de identiteit ontnomen, door de Christelijk Catholic Church (en Slavenhouders, door dwangmatige bekering tot geloof), naam, onbetaalde arbeidsloon, smartengeld zijn ontnomen kunnen aanspraak maken op rechtvaardige en eerlijke genoegdoening bij Republiek Suriname, RijksOverheid Nederland, haar Instituten, zoals Het Nederlands Koningshuis, Gemeentes die betrokken waren in The TransAtlantic SlaveTrade Caraiben, Suriname.  

Bij de uitvoering van de site www.fdtasts.org verklaring zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechten en speciale behoeften van inheemse ouderen, vrouwen, jongeren, kinderen en personen met een handicap.

Stichting FDTASTS verwacht dat staten zoals Nederland en Republiek Suriname maatregelen zullen nemen, in samenwerking met inheemse volken / Stichting FDTASTS, om ervoor te zorgen dat inheemse vrouwen en kinderen volledige bescherming genieten tegen alle vormen van geweld en discriminatie. 

LANDRECHTEN

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op hun traditionele medicijnen en instandhouding van hun medische gebruiken, waaronder de conservatie van hun medicinale planten, dieren en mineralen. Inheemse individuen hebben daarnaast het recht op toegang, zonder discriminatie, tot alle sociale diensten en gezondheidszorg.

Stichting FDTASTS inheemse individuen hebben een gelijk recht op de hoogst mogelijke standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Staten zullen alle noodzakelijke stappen nemen om de volledige verwezenlijking van dit recht progressief te realiseren.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht hun onderscheidende spirituele relatie met hun van oudsher in eigendom zijnde of anderszins in gebruik genomen landen, gebieden, waters en kustzeeën en andere middelen in stand te houden en te versterken en hebben het recht hun verantwoordelijkheden tegenover toekomstige generaties in dit opzicht na te komen.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op de landen, gebieden en middelen die van oudsher hun eigendom waren, die ze in gebruik hadden of die ze anderszins verworven.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht van eigendom, gebruik, ontwikkeling en bestuur op de landen, gebieden en middelen die ze bezitten uit hoofde van traditioneel eigendom of ander traditioneel gebruik, of die ze anderszins hebben verworven.

Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname deze landen, gebieden en middelen wettelijk zullen erkennen en beschermen. Het erkennen zal geschieden met alle respect voor de gebruiken, tradities en pachtstelsels van de betrokken inheemse volken.

Stichting FDTASTS eist dat staten als Nederland en Republiek Suriname, in samenwerking met de betrokken inheemse volken, een eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, open en transparant proces zullen opstellen en invoeren, met alle erkenning voor de rechten, tradities, gebruiken en pachtsystemen van inheemse volken, waarin de rechten van inheemse volken met betrekking tot hun landen, gebieden en middelen, waaronder die landen, gebieden en middelen die traditioneel eigendom waren of anderszins in gebruik waren erkend worden. Inheemse volken hebben het recht deel te nemen in dit proces.

Stichting FDTASTS inheemse volken maken aanspraak op genoegdoening, bijvoorbeeld door restitutie of wanneer dit niet mogelijk is door een rechtvaardige en eerlijke vergoeding, voor de landen, gebieden en middelen die traditioneel eigendom waren of anderszins in gebruik waren, en die zijn ontnomen, in beslag of gebruik zijn genomen of zijn beschadigd zonder hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. De Inheemsen zullen nooit tekenen voor Finale kwijting / het opgeven van hun eeuwen oude leefgebieden.

Tenzij anderszins vrijwillig overeengekomen door de betrokken volken zal de vergoeding plaatsvinden in de vorm van landen, gebieden en middelen die gelijk zijn in kwaliteit, omvang en juridische status of in de vorm van een geldelijke vergoeding of een andere passende genoegdoening. De Inheemsen zullen nooit tekenen voor Finale kwijting / het opgeven van hun eeuwen oude leefgebieden.

Stichting FDTASTS Inheemse volken hebben het recht op de instandhouding en bescherming van het milieu en op de productieve capaciteit van hun landen of gebieden en middelen. Staten zullen voor inheemse volken hulpprogramma’s opzetten en uitvoeren voor dergelijk behoud en bescherming, zonder discriminatie.

Stichting FDTASTS Inheemse volken hebben het recht prioriteiten te stellen en strategieën te formuleren voor de ontwikkeling of het gebruik van hun landen of gebieden en andere middelen.

Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname dat zij overleggen en te goeder trouw samenwerken met de betrokken Inheemse volken via hun eigen vertegenwoordigingsinstituten / FDTASTS teneinde hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te krijgen voordat ze projecten goedkeuren die van invloed zijn op hun landen of gebieden en andere middelen, met name in verband met de ontwikkeling, het gebruik of de exploitatie van mineralen, water of andere hulpbronnen.

Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname dat zij effectieve mechanismen bieden voor een rechtvaardige en eerlijke genoegdoening voor dergelijke activiteiten en gepaste maatregelen zullen worden getroffen om de nadelige milieu-, economische, sociale, culturele en spirituele invloeden te beperken of vertrekken uit de gebieden van de inheemse volken.

CYANIDE EN KWIK

Stichting FDTASTS eist dat staten als Nederland en Republiek Suriname effectieve maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat geen schadelijke materialen worden opgeslagen of gedumpt in de landen of gebieden van inheemse volken zonder hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

Stichting FDTASTS verwacht dat staten als Nederland en Republiek Suriname effectieve eveneens effectieve maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen, voor zover nodig, dat gezondheidsprogramma’s voor inheemse volken, zoals ontwikkeld en ingevoerd door de volken getroffen door schadelijke stoffen, behoorlijk worden geïmplementeerd.

MILITAIRE ACTIVITEITEN

In de landen of gebieden van Stichting FDTASTS inheemse volken zullen geen militaire activiteiten plaatsvinden, tenzij gerechtvaardigd door het algemeen belang of tenzij vrijwillig overeengekomen met of op verzoek van de betrokken inheemse volken.

Stichting FDTASTS eist dat staten als Nederland en Republiek Suriname effectief overleg voeren met de betrokken volken, via de aangewezen procedures en in het bijzonder via hun vertegenwoordigingsinstituten / Stichting FDTASTS, alvorens hun landen of gebieden te gebruiken voor militaire activiteiten.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht hun eigen identiteit of lidmaatschap te bepalen in overeenstemming met hun gebruiken en tradities. Dit doet geen afbreuk aan het recht van inheemse individuen om het burgerschap te verkrijgen van de Staten waarin ze wonen.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht de structuur en het lidmaatschap van hun instituten te bepalen in overeenstemming met hun eigen procedures.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht hun institutionele structuren en hun onderscheidende gewoontes, gebruiken, spiritualiteit, tradities, procedures en, in de gevallen waar ze bestaan, juridische systemen of gebruiken, te bevorderen, ontwikkelen en in stand te houden in overeenstemming met de standaarden voor internationale mensenrechten.

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht de verantwoordelijkheden van individuen in hun gemeenschappen te bepalen.

Stichting FDTASTS inheemse volken, in het bijzonder volken die worden gescheiden door internationale grenzen, hebben het recht contacten, relaties en samenwerkingen te onderhouden en ontwikkelen, met onder andere spirituele, culturele, politieke, economische en sociale oogmerken, met hun eigen leden evenals met andere volken over grenzen heen.

 Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname dat zij in overleg en samenwerking met inheemse volken effectieve maatregelen zullen nemen om de uitoefening van dit recht te faciliteren en toe te zien op de uitvoering van dit recht.

 Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op erkenning, naleving en uitvoering van Verdragen, Akkoorden en andere Constructieve Afspraken gesloten met staten als Nederland en Republiek Suriname of hun rechtverkrijgenden en staten als Nederland en Republiek Suriname moeten deze Verdragen, Akkoorden en andere Constructieve Afspraken nakomen en respecteren.

Niets in deze Verklaring mag worden uitgelegd als een beperking of uitsluiting van de rechten van Stichting FDTASTS Inheemse volken zoals vastgelegd in Verdragen, Akkoorden en Constructieve Afspraken.

 Stichting FDTASTS eist van staten als Nederland en Republiek Suriname in overleg en samenwerking met inheemse volken gepaste maatregelen te zullen nemen, waaronder wettelijke maatregelen, teneinde de doelen van deze Verklaring te bereiken.

 Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op toegang tot financiële en technische ondersteuning van staten (als Nederland, Republiek Suriname) en door internationale samenwerking, voor het genot van de rechten vastgesteld in deze Verklaring. 

Stichting FDTASTS inheemse volken hebben het recht op toegang tot en een vlotte afwikkeling middels rechtvaardige en eerlijke procedures voor het oplossen van conflicten en geschillen met Staten of andere partijen, en op effectieve genoegdoening voor alle aantastingen van hun individuele en collectieve rechten. Bij de afwikkeling dient rekening te worden gehouden met de gebruiken, tradities, regels en juridische systemen van de betrokken inheemse volken en internationale mensenrechten.

De organen en gespecialiseerde organisaties van het Verenigde Naties-systeem en andere intergouvernementele organisaties zullen bijdragen aan de volledige uitvoering van de bepalingen in deze Verklaring door de mobilisatie, onder andere, van financiële samenwerking en technische ondersteuning. Manieren en middelen om te zorgen voor deelname van inheemse volken met betrekking tot kwesties die hen aangaan zullen worden vastgesteld.

Dit zijn enkele belangrijke punten aangaande de Stichting FDTASTS inheemse volken met name van Suriname die in een situatie verkeren van racisme jegens hen door de Hindustaanse politieke partij VHP van Chandrikapersad Santhoki, waar Rijksoverheid Nederland mee werkt aan dit onrecht namelijk het racisme jegens de Inheemse volken van Suriname en momenteel ook, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire…

Het boven genoemde is tot stand gekomen door het VN document:

VN-verklaring over de rechten van inheemse volken[1]

“(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” www.fdtasts.org vormen een MANDAAT en onze aangewezen juridische specialisten zullen namens de FDTASTS leden onderhandelingen voeren met RijksOverheid Nederland etc.

“(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” gaan in gesprek met Dhr. Brewster, Linda Nooitmeer, Barryl Biekman, RijksOverheid Nederland etc. om de claim van onze FDTASTS leden te bespreken.

“Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” Gegijzeld Families Kapitaal is niet bedoelt om ingezet te worden als ontwikkelingshulpgeld voor staten als Suriname en dat is ook niet de taak van ons familieskapitaal.

Republic of Suriname has his / her Intellect to Academics and the means to keep her / his own pants.

“Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” leden bepalen via de eigen Stichting “Collectief” wat wij met ons geërfd familieskapitaal kunnen en mogen doen, en niet zoals dat in 2022 en de jaren ervoor waar personen Leo Brunswijk ABOP en Santokhi VHP en stichtingen dachten om er kraaltjes en spiegeltjes mee te kunnen kopen of projecten uit te voeren om onze Stichting FDTASTS volken / leden mee te misleiden van waar zij werkelijk recht op hebben, namelijk Reparations Cash Payments per nazaat €.2.500.000,–

SIMPLE EN DUIDELIJK:

De uitleg hier boven is simpel en duidelijk. Leest u dit meerdere malen voor u zelf en naasten nazaten, zodat zij hun recht kennen en met ons leden van “(FDTASTS) Stichting Foundation Descendants of the Trans Atlantic Slave Trade Survivors” een Juridisch claim in collectief verband / mandaat bij RijksOverheid Nederland in te dienen.

Address

Keurenplein 41,
1069CD Amsterdam Nederland

Phone number

+31 6 21 66 11 80

Email address

info@fdtasts.org